درباره کود کوکولی و تاثیرات اعجاب انگیز آن بیشتر بدانیم !

رمز و رازی که در کود کوکولی وجود دارد ! همه ما بخوبی می دانیم که میزان استفاده از کودهای شیمیایی سنتی و مرسوم در حوزه کشاورزی تنها 30 تا 40 درصد است. هنگامی که از کودهای متداول و مرسوم کشاورزی در مزارع  استفاده می شود، بیشتر آنها جذب محصولات کشاورزی نمی شوند و در […]

بیشتر بخوانید