کودهای کلات و اهمیت آنها در تغذیه گیاهان

کود کلات آهن بیوفیلد 6% ، یکی از بهترین و مفیدترین کودهای ریز مغذی آن هم به صورت کلات کمپانی بیوفیلد اسپانیا است که می تواند عنصر آهن را که نقش مهمی در فرآیند فتوسنتز

بیشتر بخوانید