روز مزرعه : بازدید از مزارع ذرت دکالب 7240 کمپانی بایر مونسانتو آمریکا 1403/03/08
بذر ذرت دکالب 7240
بهترین بذر ذرت خارجی

  بازدید جناب آقای دکتر لطفی نماینده محترم کمپانی بایر مزارع ذرت دکالب 7240متعلق به شرکت کشاورزی معجزه سرخه – خرداد ماه 1403