گروه بندی بذور ذرت

معیارهای مختلفی برای دسته بندی بذور ذرت موجود در بازار وجود دارد که با توجه به هدف کشاورز از زراعت ذرت ( چه بذر ذرت خارجی و یا بذر ذرت داخلی ) ، دسته بندی های متفاوتی را شامل می شود . این نوع دسته بندی بذور ذرت ، معمولا بر اساس نوع محصول (دانه یا علوفه) ، نوع رنگ آنها برای مثل زرد ، سفید و یا رنگارنگ بودن آنها و همینطور طعم شیرین و یا خیلی شیرین بودن آنها اشاره کرد .

ما اینجا تصمیم داریم تا در چند مقاله نسبتا مفصل به انواع دسته بندی بذور ذرت بپردازیم و درباره آنها بحث کنیم . اما در این مقال میخواهیم به مهمترین نوع دسته بندی بذور ذرت یعنی دسته بندی بر اساس دوره تولید محصول آنها که معمولا با یک استاندارد جهانی معروف به FAO تعریف می شود اشاره کنیم .

دسته بندی بذور ذرت بر اساس دوره زمانی جهت تولید محصول :

معمولا بذور دو منظوره (دانه ای ، علوفه ای) که تعداد بیشتری را در دسته بندی بذور ذرت ، تشکیل می دهند را بر اساس معیاری جهانی با نام FAO  طبقه بندی می کنند که در زیر به همراه جدول به آنها اشاره می شود .

بذور ذرت بر اساس دوره زمانی لازم جهت تولید محصول، به سه گروه تقسیم می شوند :

1- ذرت های گروه زودرس : این گروه 85 تا 100 روز دوره رشد دارند.
مثل ارقام ( گروه 201 ، 260 ، 200 FAO )

2- ذرت های گروه متوسط رس : این گروه 101 تا 130 روز دوره رشد دارند.
مانند بذر ذرت اگروئست HADIL ، بذر ذرت اگروئست ESTAR (گروه 600 و 500 FAO)

3- ذرت های گروه دیر رس : این گروه 131 تا 147 روز دوره رشد دارند.
مانند بذر ذرت هیبرید 7240 دکالب کمپانی بایر  و بذر ذرت مای اگروئست رقم 73MAY81 (گروه 900 و 700 FAO)

دوره رسیدگی گروه FAO تعداد روز تا رسیدن مقدار نیاز حرارتی (درجه روز رشدGDD)
زودرس ۴۰۰-۱۰۰ ۱۰۰-85 ۱۳۱۵ – ۱۱۴۸
میان رس ۶۰۰-۵۰۰ ۱۳۰-۱۰۱ ۱۵۳۸-۱۳۱۵
دیررس ۹۰۰-۷۰۰ ۱۴۷-۱۳۱ ۱۷۶۰-۱۵۳۸

جدول ( 1 – 1 )

دیدگاهتان را بنویسید